Ferdfelt

FERDFELT SKAPAR MERVÄRDEN FÖR ALLA PARTER

Ferdfelt skapar mervärden för alla parter med 30 års erfarenhet och en betydande ställning som leverantör av fordonstillbehör till den svenska och skandinaviska fordonsbranschen. Genom att erbjuda kompetens och resurser mellan tillverkare, återförsäljare och slutkund skapas mervärden för alla parter. Våra varumärken och vårt sortiment tillsammans med kunskap, marknadsstöd, logistik och en hög servicenivå gör oss till en naturlig samarbetspartner inom fordonsindustrin samt för alla som handlar med fordon, tillbehör och reservdelar.

ENGAGERAD MILJÖPOLICY

Som kund till oss får du tillgång till produkter som tillverkas av våra miljöcertifierade leverantörer enligt ISO 14001. Det räcker inte att ha högkvalitativa produkter för att vara en bra leverantör.

Som kund till oss får du tillgång till produkter som tillverkas av våra miljöcertifierade leverantörer enligt ISO 14001. Det räcker inte att ha högkvalitativa produkter för att vara en bra leverantör. I vår strävan att bistå med miljöhänsyn och god arbetsmiljöpolicy ska vi aktivt värna om den yttre och inre miljön. Våra miljöinsatser skall ge ett gott förtroende hos våra anställda, kunder, allmänhet och samhället.

Vi ska därför handskas med våra naturresurser på ett retursnålt sätt och ta hänsyn till miljöpåverkan vid inköp. Vår personal ska vara engagerad i miljöarbetet och en uppdatering på frågor gällande miljön ska ske kontinuerligt. Vi beaktar miljöbelastningen genom effektiv energianvändning och ska ständigt förbättra våra mål på att förebygga föroreningar. Varje år ska vi utvärdera och revidera våra uppsatta miljömål genom att följa myndigheternas och lagstiftningens regler.

REACH är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler.

REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i REACH börjar gälla stegvis. REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.

REACH gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. ämnen och beredningar/preparat.

Ferdfelt är en s k distributör enligt REACH, d v s ett företag som endast lagrar och tillhandahåller ett ämne på marknaden för en tredje parts räkning.  Vi importerar enbart ämnen som registreras i enlighet med REACH och har försäkrat oss om att alla våra leverantörer är medvetna om REACH och gällande regler och tidsfrister för registrering.

Som distributör har vi inte några skyldigheter vad gäller registrering. Vi följer leverantörenas rekommendationer om åtgärder för kontroll av risker enligt vad som står i säkerhetsdatabladen. Om vi har ny information om riskerna med ett ämne eller en beredning underrättar vi aktuell leverantör. Vi vidarebefordrar information om farliga ämnen och beredningar nedåt i distributörskedjan genom säkerhetsdatablad.

Ytterligare information om REACH hittar du på Kemikalieinspektionens websida www.kemi.se och på ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) websida: www.echa.europa.eu

Genom att betala förpackningsavgifter till REPA fullgör Ferdfelt sitt producentansvar gällande återvinningssystem för förpackningar. Avgifterna finansierar hanteringen av återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning.

VÅR INTEGRITETSPOLICY

Enligt den nya dataskyddsförordningen har vi anpassat våra rutiner till GDPR.
Vi skickar fakturor till Er via mail och om ni önskar uppdatera eller ta bort person/kontakt information ur våra system ber vi Er återkomma till oss på kundkontakt@ferdfelt.se

SÄKERHETSRÅDGIVNING & DOKUMENTATION

För högsta kvalitet på våra produkter och tjänster anlitar vi Amasis Konsult AB som  säkerhetskonsult för säkerhetsrådgivning och dokumentation kring våra kemikalier.

Ferdfelt skapar mervärden för alla parter

VÅR SUPPORT TILL DIG

Det räcker inte att ha högkvalitativa produkter för att vara en bra leverantör. Att vi idag har en betydande position beror till stor del på att vi har detaljerad kunskap om hur vi kan stödja våra kunder i deras dagliga verksamhet. Vi har effektiva beställningsrutiner, ett rikt utbud av produktinformation, fungerande logistiklösningar, kvalificerad tekniksupport m.m.

Många produkter från samma leverantör
Med en leverantör som kan leverera både basprodukter och produkter som bara efterfrågas då och då, blir din administration enklare och du sparar både tid och pengar.

Marknadsföring
Som kund till oss får du tillgång till säljfrämjande hjälpmedel i form av t.ex. butiksmaterial, broschyrer och demoutrustningar. Genom annonsering ökar vi allmänhetens kännedom om våra produkter och håller intresset på topp med attraktiva kampanjer.

Logistik
Vi vet vilka leveranskrav en bildelsgrossist har, och vårt välutbyggda distributionsnät borgar för att dina varor kommer fram i tid. Vi når hela Sverige med våra leveranser.

Support
När nöden är som störst är hjälpen bara ett telefonsamtal bort. Ring Supporten på 08-749 35 50, och låt våra kunniga medarbetare hjälpa dig. När det gäller monteringsanvisningar, är vår ambition är att kunna erbjuda bilspecifika instruktioner till de flesta bilmodellerna.

Produktutbildning
Våra produktspecialister genomför olika typer av utbildningar. Kurserna genomförs antingen på plats hos kunden eller i våra egna lokaler i Stockholm.